{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9810013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
افشای اطلاعات با اهمیت شرکت وتوکا در تاریخ 23 آذر با چه موضوعی است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/10/3 ساعت 19:0
تاریخ انتشار: 1398/10/2
تعداد شرکت کنندگان: 28038
مسابقه جسورانه
9809037 - عمومی-دانش بازار سرمایه
از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه 98، کدام یک از منابع درآمدی سهم بیشتری از سبد درآمدی بیمه آسیا را در اختیار دارد؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/9/20 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/9/19
تعداد شرکت کنندگان: 31958
مسابقه جسورانه
9809036 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مطابق با پورتفوی سرمایه گذاری های شرکت تکادو در آبان ماه، این شرکت در کدام یک از نمادهای زیر مالکیت بیشتری در اختیار دارد ؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/9/20 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/9/19
تعداد شرکت کنندگان: 31740