{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9708023 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام دسته از سرمایهگذاران، معمولا جزو علاقه مندان دریافت سود نقدی سهام هستند؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/8/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/12
تعداد شرکت کنندگان: 5234
مسابقه جسورانه
9601009 - عمومی-تقسیم سود نقدی سهام
کدام گزینه در باره تقسیم سود نقدی سهام، صحیح است؟مجامع عمومی شرکتهای بورسی: قوانین و تاثیرات
75 امتیاز
طراح سوال: حامد نوری
مهلت پاسخ: 1396/1/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/8
تعداد شرکت کنندگان: 2121