{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9712041 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
شخصی قصد خرید سهم الف را دارد. بدین منظور وی در مرحله اول نصف سرمایه خود را از سهم الف و به قیمت هر سهم 150 تومان و در مرحله بعد، نصف باقی م...
100 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1397/12/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 582
مسابقه جسورانه
9508045 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به ویژگیهای دانش و تجربه سرمایهگذار، میزان سرمایه و زمان کافی، کدام یک از مواردزیر، شرایط مناسب برای انتخاب روش سبدگردانی است؟سبدگرد...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1395/8/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/24
تعداد شرکت کنندگان: 2618
مسابقه جسورانه
9502013 - عمومی-فواید بورس برای سرمایه گذاران
کدام یک از گزینه های زیر جزو فواید بورس برای سرمایه گذاران به حساب نمی آید؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/2/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/8
تعداد شرکت کنندگان: 2400
مسابقه جسورانه
9501045 - عمومی-روش سرمایه گذاری در بورس
کدامیک از سرمایه گذاران زیر، به روش غیر مستقیم در بورس، سرمایه گذاری خود را انجام می دهد؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کام...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/1/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/25
تعداد شرکت کنندگان: 2041