{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9706011 - عمومی-ارکان بازار سرمایه
کدام یک از موارد ذیل در خصوص اهداف کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی محمدی
مهلت پاسخ: 1397/6/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/6
تعداد شرکت کنندگان: 3462
مسابقه جسورانه
9501053 - عمومی-وظایف ارکان بورسی
وظیفه نظارت بر عملکرد اعضا و اشخاص وابسته، وضع و اجرای ضوابط و استاندارد های حرفه ای انظباطی برای اعضا، برقراری و اجرای نظام مناسب برای رسید...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1395/2/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/31
تعداد شرکت کنندگان: 2342
مسابقه جسورانه
9501033 - عمومی-ارکان بورسی
نگهداری، ثبت و انتقال اوراق بهادار بر عهده کدام یک از ارکان بورسی زیر است؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/1/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/18
تعداد شرکت کنندگان: 1958