{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 6 مورد از 3375 سوال

مسابقه جسورانه
9706008 - عمومی-انواع سهام ممتاز
کدامیک از گزینههای زیر از انواع سهام ممتاز محسوب نمیشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1397/6/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/4
تعداد شرکت کنندگان: 3399
مسابقه جسورانه
9611008 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های سهام ممتاز است؟
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/11/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/3
تعداد شرکت کنندگان: 3600
مسابقه جسورانه
9603045 - عمومی-مفهوم سهام ممتاز
کدام یکی در خصوص سهام ممتاز صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/31 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/30
تعداد شرکت کنندگان: 2193
مسابقه جسورانه
9602015 - عمومی-مقایسه انواع اوراق بهادار
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص انواع اوراق بهادار، صحیح نیست؟
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/2/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/10
تعداد شرکت کنندگان: 1586
مسابقه جسورانه
9507019 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام مورد در خصوص ویژگی های سهام ممتاز صحیح نیست؟انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/7/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/10
تعداد شرکت کنندگان: 2320
مسابقه جسورانه
9501029 - عمومی-سرمایه گذاری در انواع سهام ممتاز
با سرمایه گذاری در کدامیک از انواع سهام ممتاز، شرکت حق پرداخت هیچ نوع سودی را به سهامداران عادی نخواهد داشت؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1395/1/18 ساعت 14:0