{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9506046 - عمومی-مفهوم P/E
کدام جمله در خصوص P/E، صحیح است؟نسبت P/E چیست؟ نکات و توصیههای مرتبط
P/E
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/6/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/29
تعداد شرکت کنندگان: 1792
مسابقه جسورانه
9504036 - تخصصی-محاسبه قیمت سهام شرکت بر مبنای روش P/E
شرکتی بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره، مبلغ 35 تومان رابرای سود تقسیمی در نظر گرفته است. سود سال آینده اعلامی این شرکت 90تومان است. بافرض p/e=4 قی...
P/E
100 امتیاز
طراح سوال: مجتبی چنگیزی محمدی
مهلت پاسخ: 1395/4/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/15
تعداد شرکت کنندگان: 1886
مسابقه جسورانه
9503031 - عمومی-دانش بازار سرمایه
چنانچه شرکتی 3460 ریال به ازای هر سهم سود اعلام کند و مبلغ 830 ریال از این سود حاصل از فروش دارایی های شرکتباشد،با فرض P/E = 4.3قیمت س...
75 امتیاز
طراح سوال: مجید دشت بزرگی
مهلت پاسخ: 1395/3/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/18
تعداد شرکت کنندگان: 2581
مسابقه جسورانه
9502042 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: یوسف میر رضایی
مهلت پاسخ: 1395/2/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/26
تعداد شرکت کنندگان: 2644
مسابقه جسورانه
9502014 - تخصصی-محاسبه قیمت سهام شرکت به شیوه P/E
چنانچه شرکتی 200 تومان سود اعلام کند و مبلغ 30 تومان از این سود اعلامی حاصل از فروش دارایی های شرکت باشد، با فرض 5 P/E= قیمت سهام این شرکت ب...
100 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/2/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/8
تعداد شرکت کنندگان: 2369