{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9708053 - عمومی-مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟
200 امتیاز
طراح سوال: خاتمی
مهلت پاسخ: 1397/8/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/26
تعداد شرکت کنندگان: 6544
مسابقه جسورانه
9704027 - عمومی-سیاستهای پولی و مالی
در صورتی که بانک مرکزی بانکها را ملزم به نگهداری ذخایر بیشتر یا سپردههای قانونی بیشتری نماید، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها به ترتیب چه تغ...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/4/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/11
تعداد شرکت کنندگان: 2925
مسابقه جسورانه
9703056 - عمومی-سیاست های پولی و مالی
در صورتی که بانک مرکزی بانکها را ملزم به نگهداری ذخایر بیشتر یا سپرده های قانونی بیشتری نماید، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها به ترتیب چه ت...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/3/31 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/30
تعداد شرکت کنندگان: 2835