{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9608052 - عمومی-مفهوم ضریب بتا
در صورتی که بتای سهمی.... باشد، میتوان گفت تغییرات قیمت این سهام عینا مطابق با حرکت بازار خواهد بود.
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/8/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/24
تعداد شرکت کنندگان: 2834
مسابقه جسورانه
9607049 - عمومی-ضریب بتای پورتفو
ضریب بتا، کدام یک از انواع ریسکهای زیر را در سبد سهام مورد محاسبه قرار می دهد؟چگونگی استفاده از ضریب بتا در معاملات بورسی
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/8/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/7/30
تعداد شرکت کنندگان: 2869
مسابقه جسورانه
9607030 - عمومی-ضریب بتای سهام
کدام گزینه در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟چگونگی استفاده از ضریب بتا در معاملات بورسی
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/7/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/7/18
تعداد شرکت کنندگان: 2589