{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 23 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9812052 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در شش ماه دوم سال 98 بیشترین سهام نماد "فملی" در اختیار کدام سهامدار عمده بوده است؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/28 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/27
تعداد شرکت کنندگان: 86772
مسابقه جسورانه
9812051 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از نمادهای زیر در گروه فلزات اساسی قرار ندارند؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/28 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/27
تعداد شرکت کنندگان: 86880
مسابقه جسورانه
9811046 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی كمك‌فنرايندامين
قیمت پایانی سهام كمكفنرايندامين با نماد خكمك در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/27 ساعت 21:0
تاریخ انتشار: 1398/11/26
تعداد شرکت کنندگان: 20600
مسابقه جسورانه
9811045 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پرداخت الكترونيك سامان كيش
قیمت پایانی سهام پرداخت الكترونيك سامان كيش با نماد سپ در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/27 ساعت 21:0
تاریخ انتشار: 1398/11/26
تعداد شرکت کنندگان: 20198
مسابقه جسورانه
9811033 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 23 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/20 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/19
تعداد شرکت کنندگان: 20742
مسابقه جسورانه
9811019 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 16 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/13 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/12
تعداد شرکت کنندگان: 16051
مسابقه جسورانه
9811010 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كشت وصنعت شريف آباد
قیمت پایانی سهام كشت وصنعت شريف آباد با نماد زشريف در پایان معاملات روز سه شنبه 8 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/6 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/5
تعداد شرکت کنندگان: 16209
مسابقه جسورانه
9811009 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان
قیمت پایانی سهام گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد پارسان در پایان معاملات روز سه شنبه 8 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/6 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/5
تعداد شرکت کنندگان: 15811
مسابقه جسورانه
9811008 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی سه شنبه مورخ 8 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/6 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/5
تعداد شرکت کنندگان: 16306
مسابقه جسورانه
9811003 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی 15 بهمن ماه
قیمت پایانی سهام توليد نيروي برق دماوند با نماد دماوند در پایان معاملات روز سه شنبه 15 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/3 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/1
تعداد شرکت کنندگان: 17088