{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 11 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9902058 - تخصصی-📈 تورنوپیک (مسابقات تصویری)
مطابق تحلیل فوق برای نماد سمازن به نظر شما تا پایان روز معاملاتی 7 خرداد 99 قیمت سهم در چه محدودهای خواهد بود؟ (تحلیل فوق کاهش یا افزایش قیم...
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1399/3/3 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1399/2/31
تعداد شرکت کنندگان: 153672
مسابقه جسورانه
9812050 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
بازده مورد انتظار سهم الف در حدود 75 درصد و بازده شاخص بورس اوراق بهادار 30 درصد است، در صورتیکه که نرخ بهره بانکی معادل 18 درصد باشد شاخص ر...
600 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/28 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/26
تعداد شرکت کنندگان: 104718
مسابقه جسورانه
9812041 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کارمزد معاملات در خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های مختلط چقدر است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق های سر...
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/24 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/21
تعداد شرکت کنندگان: 102962
مسابقه جسورانه
9812036 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
قیمت صدور هر واحد از صندوق سرمایه گذاری به چه صورت است؟ (برای پیدا کردن جواب به سایت آگاه اینوست مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/21 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/19
تعداد شرکت کنندگان: 100581
مسابقه جسورانه
9812015 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کدام جمله در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "شش نکته مهم برای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)
700 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/10 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/7
تعداد شرکت کنندگان: 86542
مسابقه جسورانه
9812010 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کدام رکن در صندوقهای سرمایه گذاری درآمد ثابت اجباری نیست؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت چیست؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/12/7 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/12/5
تعداد شرکت کنندگان: 83736
مسابقه جسورانه
9811043 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
اگر نرخ سود بدون ریسک را 20%، سود بازار سرمایه را 80% و ضریب بتای سهم الف را 1.2 در نظر بگیریم، بازده مورد انتظار سهم الف بر اساس مدل CAPM چ...
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/26 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/23
تعداد شرکت کنندگان: 78421
مسابقه جسورانه
9811032 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
مکانیزم قیمتگذاری هر واحد صندوق سرمایهگذاری چگونه است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب مزایا و معایت صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/19 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/16
تعداد شرکت کنندگان: 70290
مسابقه جسورانه
9811027 - تخصصی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
کدام گزینه ریسک صندوقها را از کم به زیاد (از راست به چپ) نشان میدهد؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "انواع صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید...
700 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/16 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/14
تعداد شرکت کنندگان: 68595
مسابقه جسورانه
9811016 - عمومی-💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
حداقل دوره قرارداد سبدگردانی چقدر است و آیا امکان فسخ قرارداد قبل از سررسید آن وجود دارد یا خیر: (برای پیدا کردن جواب به مطلب "راهنمای قدم ب...
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/11/9 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/11/7
تعداد شرکت کنندگان: 59519