{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9708062 - عمومی-دانش بازار سرمایه
............... عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جزء مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط میشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1397/8/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/28
تعداد شرکت کنندگان: 6817
مسابقه جسورانه
9701001 - عمومی-تعیین سود خالص
اگر درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم مالی یک شرکت به ترتیب 3 و 2 باشد؛ با افزایش فروش شرکت به میزان 50 درصد، سود خالص شرکت چند درصد افزایش می ی...
100 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/1/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/1/5
تعداد شرکت کنندگان: 3