{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9805039 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در کدام یک از سهام زیر، سهامدار عمده نیست؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/20 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/5/19
تعداد شرکت کنندگان: 17917
مسابقه جسورانه
9805004 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از گزینه های زیر جز شرکت های تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/3 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/5/2
تعداد شرکت کنندگان: 14771
مسابقه جسورانه
9805003 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در تیر ماه 98، کدام یک از سهامداران زیر در نماد شفن فروشنده بوده است؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/3 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/5/2
تعداد شرکت کنندگان: 14751
مسابقه جسورانه
9804059 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تامین اجتماعی سهامدار کدامیک از سهم های زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/31 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/30
تعداد شرکت کنندگان: 16383
مسابقه جسورانه
9804058 - عمومی-دانش بازار سرمایه
سهامداران ذوب آهن اصفهان (ذوب) کدامیک از گزینه های زیر نیست؟ (از ابتدای فروردین تا انتهای خرداد 98)
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/31 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/30
تعداد شرکت کنندگان: 16325