{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 28 مورد از 3969 سوال

مسابقه جسورانه
9806061 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبهمورخ 1 مهر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای سهام ک...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/31 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/6/30
تعداد شرکت کنندگان: 12921
مسابقه جسورانه
9806049 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ27 شهریور 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای ...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/26 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/6/25
تعداد شرکت کنندگان: 9813
مسابقه جسورانه
9806043 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتیدوشنبه مورخ25 شهریور 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای سها...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/24 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/6/23
تعداد شرکت کنندگان: 10013
مسابقه جسورانه
9806027 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 13 شهریور 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفها...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/12 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/6/11
تعداد شرکت کنندگان: 9782
مسابقه جسورانه
9806022 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتیدوشنبه مورخ11 شهریور 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای سها...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/10 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/6/9
تعداد شرکت کنندگان: 9999
مسابقه جسورانه
9806012 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتیچهارشنبه مورخ 6 شهریور 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای س...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/5 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/6/4
تعداد شرکت کنندگان: 8841
مسابقه جسورانه
9806005 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 4 شهریور 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای سه...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/3 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/6/2
تعداد شرکت کنندگان: 8220
مسابقه جسورانه
9805051 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبهمورخ 28 مرداد 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای سها...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/27 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/5/26
تعداد شرکت کنندگان: 8998
مسابقه جسورانه
9805040 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتیسهشنبهمورخ22 مرداد 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای سهام ...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/20 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/5/19
تعداد شرکت کنندگان: 8518
مسابقه جسورانه
9805031 - تخصصی-مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
کدام یک از گزینههای زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ16 مرداد 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟ "توقفهای س...
300 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/15 ساعت 9:0
تاریخ انتشار: 1398/5/14
تعداد شرکت کنندگان: 7895