{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 11 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9605036 - عمومی-مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه
کدامیک از گزینه های زیر، مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/5/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/22
تعداد شرکت کنندگان: 2245
مسابقه جسورانه
9511034 - عمومی-دانش بازار سرمایه
طبق مفاد مندرج در باب شرکتهای تجاری در قانون تجارت، در ورقه سهم کدام نکته قید نمیشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: امید سامی
مهلت پاسخ: 1395/11/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/18
تعداد شرکت کنندگان: 2538
مسابقه جسورانه
9509013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله در مورد قوانین و ضوابط مربوط به عرضه اولیه به روش حراج صحیح نیست؟۳ روش متداول در عرضه اولیه و قوانین ثبت سفارش و انجام معاملات آن
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/9/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/7
تعداد شرکت کنندگان: 2287
مسابقه جسورانه
9506047 - عمومی-قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
طبق فصل سوم(بخش موارد افشاء)قانون بازار اوراق بهادارج.ا.ايران(مصوب اذرماه84)حداكثرمهلت ناشران(شركتها)براي ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 3،...
75 امتیاز
طراح سوال: حمید حسنلود
مهلت پاسخ: 1395/6/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/29
تعداد شرکت کنندگان: 1777
مسابقه جسورانه
9505050 - عمومی-قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
طبق فصل سوم موارد افشاء در قانون بازاراوراق بهادارج.ا.ايران(مصوب اذرماه84)حداكثرمهلت ناشران(شركتها)براي ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي6ماهه...
75 امتیاز
طراح سوال: حمید حسنلو
مهلت پاسخ: 1395/5/31 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/30
تعداد شرکت کنندگان: 2115
مسابقه جسورانه
9505023 - عمومی-بازار مشتقه
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کدام گزینه در خصوص بازار مشتقه صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: محمدتقی حیدری
مهلت پاسخ: 1395/5/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/12
تعداد شرکت کنندگان: 2047
مسابقه جسورانه
9505012 - عمومی-وظایف ارکان بورسی
برای حمایت از سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و کارای اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای ماده 2 قانون بازار اور...
75 امتیاز
طراح سوال: مسعود شاهمرادی
مهلت پاسخ: 1395/5/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/5
تعداد شرکت کنندگان: 1900
مسابقه جسورانه
9502045 - عمومی-قانون بازار بورس و اوراق بهادار
طبق فصل اول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،کدام گزینه صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/2/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/27
تعداد شرکت کنندگان: 2674
مسابقه جسورانه
9502035 - عمومی-قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید، کالای مستثنای این ماده کدام...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/2/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/21
تعداد شرکت کنندگان: 2697
مسابقه جسورانه
9501005 - عمومی-قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، کدام تعریف مربوط به شرکتهای هلدینگ است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/1/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/3
تعداد شرکت کنندگان: 839