{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 82 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9809054 - عمومی-🎥 تورنوفیلم
به ترتیب کدام گزینه ساده ترین نوع نمودار - پر کاربرد ترین نوع نمودار و تعریف نمودار خطی است؟ (برای پیدا کردن جواب، به ویدئو انواع نمودار مرا...
600 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/9/30 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/9/27
تعداد شرکت کنندگان: 43860
مسابقه جسورانه
9808044 - تخصصی-🎥 تورنوفیلم
در کدام یک از الگوهای زیر، استراتژی معامله در جهت روند اصلی نمودار نیست؟ (برای پیدا کردن جواب، به ویدئو الگوهای ادامه دهنده مراجعه کنید.)
800 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/8/25 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/8/22
تعداد شرکت کنندگان: 39958
مسابقه جسورانه
9706030 - عمومی-الگوی گن
از ویژگیهای جالب مربع گن اضافه شدن تعداد معینی سلول در هر گردش نسبت به گردش قبل است، میزان این افزایش چند سلول است؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1397/6/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/6/17
تعداد شرکت کنندگان: 3652
مسابقه جسورانه
9704049 - عمومی-انواع تحلیل ها
کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحلیل بنیادی و تکنیکال نادرست است؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/4/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/20
تعداد شرکت کنندگان: 2869
مسابقه جسورانه
9704009 - عمومی-واگرایی
در انتهای یک روند صعودی، کدام یک از واگرایی های زیر می تواند اتفاق بیفتد؟
75 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/4/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/4
تعداد شرکت کنندگان: 2644
مسابقه جسورانه
9702048 - عمومی-تحلیل تکنیکال
کدام یک از واگرایی های زیر به منزله ادامه روند اصلی نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/2/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/29
تعداد شرکت کنندگان: 2846
مسابقه جسورانه
9701012 - تخصصی-تحلیل تکنیکال
فرض کنید سهمی در ابتدای سال 96 با قیمت 150 تومان بازگشایی شده است. در طول سال 96 بالاترین قیمت 220 تومان و پایینترین قیمت 135 تومان است و در...
100 امتیاز
طراح سوال: سید امیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/1/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/1/14
تعداد شرکت کنندگان: 2980
مسابقه جسورانه
9612029 - عمومی-تحلیل تکنیکال
این حالت در انتهای یکروند صعودی و در سقف رخ می دهد که در آن قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می سازد. اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخ...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/12/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/16
تعداد شرکت کنندگان: 3192
مسابقه جسورانه
9612024 - عمومی-کاربرد واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
کدام یک از موارد زیر در خصوص واگرایی صحیح نیست؟واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/12/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/14
تعداد شرکت کنندگان: 3363
مسابقه جسورانه
9611044 - عمومی-الگوهای موجی در تحلیل تکنیکال
کدامیک از گزینه های ذیل در مورد الگوهای موجی صحیح است؟تحلیل تکنیکال؛ آشنایی با امواج الیوت ۱
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/11/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/25
تعداد شرکت کنندگان: 3464