{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 20 مورد از 4561 سوال

مسابقه جسورانه
9505020 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت آتیه داده پرداز
سه شنبه مورخ 95/05/12، 27میلیون برگه سهم معادل 9% از سهام شرکت آتیه داده پرداز بانماد "اپرداز" در فرابورس عرضه میگردد. قیمت عرضه در کدامیک ا...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/5/12 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/5/11
تعداد شرکت کنندگان: 1860
مسابقه جسورانه
9503033 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت مديريت انرژي اميد تابان
فردا چهارشنبه مورخ 95/03/19 ده درصد از سهام شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور معادل 230 میلیون سهم بانماد "وهور "در فرابورس برای اولین بار عر...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/3/19 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/3/18
تعداد شرکت کنندگان: 1875
مسابقه جسورانه
9503020 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت واسپاری ملت
چهارشنبه مورخ 95/03/12 ده درصد از سهام شرکت واسپاری ملت بانماد "ولملت" در بازار بورس عرضه میگردد . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار ...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/3/12 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/3/11
تعداد شرکت کنندگان: 2251
مسابقه جسورانه
9503004 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
در روز سه شنبه مورخ 95/03/04 ده درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در فرابورس برای اولین بار عرضه میشود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/3/4 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/3/3
تعداد شرکت کنندگان: 2267
مسابقه جسورانه
9502029 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت کاغذ پارس
فردا یکشنبه مورخ 95/02/19 ده درصد از سهام شرکت کاغذ پارس بانماد "چکاپا" در فرابورس عرضه میشود. قیمت عرضه در کدام یک از بازه های زیر قرار می ...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/2/19 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/2/18
تعداد شرکت کنندگان: 1977
مسابقه جسورانه
9501016 - عمومی-عرضه های اولیه
فرض کنید عرضه اولیه شرکت الف به تعداد حداکثر 500 سهم برای هر کاربر آنلاین در نظر گرفته شده است. شما به عنوان مشتری کارگزاری آگاه راس ساعت مق...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/1/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/9
تعداد شرکت کنندگان: 1592
مسابقه جسورانه
9412039 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت شرکت ریل پرداز سیر
فردا سه شنبه مورخ 94/12/25 ، میزان 10% از سهام شرکت ریل پرداز سیر برای اولین بار در بازار فرابورس عرضه می شود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه ...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/25 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1394/12/24
تعداد شرکت کنندگان: 1173
مسابقه جسورانه
9412035 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه شرکت تولید نيروي برق دماوند
دو شنبهمورخ 94/12/24 پنجدرصد از سهام شرکت تولیدنيروي برق دماوند با نماد "دماوند"، برای اولین بار در فرابورس عرضه می شود .به نظر شما قیمت عرض...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 1297
مسابقه جسورانه
9412028 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
سه شنبه مورخ 18/ 94/12 برای اولین بار ده درصد از سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با نماد " دسانکو" در فرابورس عرضه میشود . قیمت این عرضه د...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/18 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1394/12/17
تعداد شرکت کنندگان: 1369
مسابقه جسورانه
9412026 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا
سه شنبه مورخ 1394/12/18 ده درصد از سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا با نماد "ساینا" برای اولین بار در فرابورس عرضه می شود. به نظر شما قیمت این ...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/16
تعداد شرکت کنندگان: 1479