{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 20 مورد از 4561 سوال

مسابقه جسورانه
9707051 - عمومی-عرضه اولیه
در روش عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ، درصورتی که حجم سفارشات خرید کمتر از میزان عرضه باشد:
75 امتیاز
طراح سوال: سمیرا خاتمی
مهلت پاسخ: 1397/7/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/29
تعداد شرکت کنندگان: 4731
مسابقه جسورانه
9703052 - عمومی-روش های عرضه اولیه
کدام یک از موارد زیر در مورد روش های مختلف عرضه اولیه نادرست است؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/3/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/28
تعداد شرکت کنندگان: 2933
مسابقه جسورانه
9612025 - عمومی-عرضه اولیه
فرض کنید سهام شرکت الف برای اولین بار و به روش بوک بیلدینگ با شرایط زیر عرضمه می گردد. کدام گزینه در خصوص قیمت پایانی سهام پس از عرضه صحیح ا...
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/12/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/12/14
تعداد شرکت کنندگان: 3380
مسابقه جسورانه
9509013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله در مورد قوانین و ضوابط مربوط به عرضه اولیه به روش حراج صحیح نیست؟۳ روش متداول در عرضه اولیه و قوانین ثبت سفارش و انجام معاملات آن
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/9/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/7
تعداد شرکت کنندگان: 2287
مسابقه جسورانه
9509001 - عمومی-دانش بازار سرمایه
توضیحزیر مربوط به کدامیک از انواع عرضههای عمومی است؟"در این روش عرضه اولیه، قیمت سهام شرکت از طریق فرایندهای بازاریابی،جمعآوری سفارشات خرید ...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/9/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/1
تعداد شرکت کنندگان: 2656
مسابقه جسورانه
9508033 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در مورد عرضه عمومی اولیه نادرست است؟۳ روش متداول در عرضه اولیه و قوانین ثبت سفارش و انجام معاملات آن
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/8/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/18
تعداد شرکت کنندگان: 2321
مسابقه جسورانه
9507033 - عمومی-دانش بازار سرمایه
عرضه داراییهای فکری برای اولین بار در کدامیک از بازارهای زیر صورت گرفته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1395/7/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/18
تعداد شرکت کنندگان: 2214
مسابقه جسورانه
9507020 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت توليد برق ماهتاب كهنوج
دوشنبه مورخ 95/07/12، 31.650.000برگه سهم معادل 5% از سهام شرکت توليد برق ماهتاب كهنوج در نماد "بکهنوج" برای اولین بار در فرابورس عرضه میگردد...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/7/12 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/7/11
تعداد شرکت کنندگان: 2155
مسابقه جسورانه
9507011 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
فردا چهار شنبه مورخ 95/07/07، 12میلیون برگه سهم معادل 10% از سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در نماد غگلستا برای اولین بار در فرابورس عر...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/7/7 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/7/6
تعداد شرکت کنندگان: 1869
مسابقه جسورانه
9505041 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه
فردا یکشنبه مورخ 95/05/24 7میلیون برگه سهم معادل 10% از سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه بانماد "تلیسه" در فرابورس عرضه میگردد. قیمت عرضه در کد...
180 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/5/24 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/5/23
تعداد شرکت کنندگان: 1673