{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140209018 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکتذوگستر، توافق شده است تا ...... درصد سهام شرکت سبد گردان البرز (سهامی خاص) از...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/15 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/14
تعداد شرکت کنندگان: 7041
مسابقه جسورانه
140209017 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مجموع تعداد فروش صادراتی بهداش در کدام ماه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/15 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/14
تعداد شرکت کنندگان: 7189
مسابقه جسورانه
140209016 - عمومی-دانش بازار سرمایه
عبارت Capital Gain به چه معنا است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/14 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/13
تعداد شرکت کنندگان: 15619
مسابقه جسورانه
140209015 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات شصفها در آبان ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/14 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/13
تعداد شرکت کنندگان: 15581
مسابقه جسورانه
140209014 - عمومی-دانش بازار سرمایه
ارزش ذاتی قرارداد اختیار فروش مبتنی بر گواهی سپرده زعفران نگین، با قیمت اعمال 60هزار تومان و قیمت تسویه قرارداد آتی 50 هزار تومان، کدام است؟...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/13 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/12
تعداد شرکت کنندگان: 14789
مسابقه جسورانه
140209013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مجموع تعداد فروش داخلی خمهر در کدام ماه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/13 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/12
تعداد شرکت کنندگان: 14934
مسابقه جسورانه
140209012 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 15 آذر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/11
تعداد شرکت کنندگان: 7856
مسابقه جسورانه
140209011 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان
قیمت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان با نماد زماهان در پایان معاملات روز چهارشنبه 15 آذر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/11
تعداد شرکت کنندگان: 7684
مسابقه جسورانه
140209010 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت
قیمت پایانی توسعه و عمران استان كرمان با نماد کرمان در پایان معاملات روز چهارشنبه 15 آذر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/11
تعداد شرکت کنندگان: 7694
مسابقه جسورانه
140209009 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از صندوق های زیر، صندوق اهرمی نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/9/8 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/9/7
تعداد شرکت کنندگان: 14907