{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140102027 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1401/12/29 شرکتپالايش قطران ذغال سنگ،موضوع مزایده فروش چند تنمحصول روغن سبک حاصل از تقطی...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/27
تعداد شرکت کنندگان: 8165
مسابقه جسورانه
140102026 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات غبهشهر در فروردین ماه بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است؟
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/27 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/26
تعداد شرکت کنندگان: 9771
مسابقه جسورانه
140102025 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1401/12/29 شرکتکشت و دامداري فکا،تغيير بيش از 10 درصد در نرخ خريد کدامیک از مواد اوليه بو...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/27 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/26
تعداد شرکت کنندگان: 23655
مسابقه جسورانه
140102024 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/24
تعداد شرکت کنندگان: 14442
مسابقه جسورانه
140102023 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مخابرات ایران
قیمت پایانی مخابرات ايران با نماد اخابر در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/24
تعداد شرکت کنندگان: 14268
مسابقه جسورانه
140102022 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پاکسان
قیمت پایانی پاكسان با نماد شپاکسا در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/24
تعداد شرکت کنندگان: 14221
مسابقه جسورانه
140102021 - عمومی-دانش بازار سرمایه
خمحور در کدام ماه بیشترین تعداد تولید داخلیاکسل کاميونت و ميني بوس را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/22 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/21
تعداد شرکت کنندگان: 23980
مسابقه جسورانه
140102020 - عمومی-دانش بازار سرمایه
سرمایهگذاری در صندوق مشترک آگاه مناسب کدام گروه از سرمایهگذاران است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه" مراج...
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/20
تعداد شرکت کنندگان: 13667
مسابقه جسورانه
140102019 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت بانک پاسارگاد، ضمانت نامه بانکی به میزان چند درصد ارزش معامله به عنوان تض...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/20 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/19
تعداد شرکت کنندگان: 29466
مسابقه جسورانه
140102018 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات قثابت در فروردین ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/20 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/19
تعداد شرکت کنندگان: 29480