{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 19 مورد از 2142 سوال

مسابقه جسورانه
9708063 - عمومی-سبدگردانی
کدام یک از موارد زیر جزو هزینه هایی است که متوجه سرمایهگذار میباشد؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/8/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/28
تعداد شرکت کنندگان: 6849
مسابقه جسورانه
9708060 - عمومی-سبدگردانی
در صورت درخواست بخشی از سرمایه توسط سرمایهگذار، مهلت سبدگردان براي اجراي درخواست کتبی سرمایهگذار چقدر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/8/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/27
تعداد شرکت کنندگان: 6553
مسابقه جسورانه
9708054 - عمومی-سبدگردانی
نهاد تضمین کنندهي سودآوري در سبدگردانی کدام یک از گزینههاي زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق‌کردار
مهلت پاسخ: 1397/8/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/26
تعداد شرکت کنندگان: 6532
مسابقه جسورانه
9708050 - عمومی-مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
کدام یک جزو مزایاي سبدگردانی اختصصاصی نیست؟
200 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/8/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/23
تعداد شرکت کنندگان: 5691
مسابقه جسورانه
9708043 - تخصصی-سبدگردانی
در صورت زیان س