{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 6 مورد از 2136 سوال

مسابقه جسورانه
9707049 - عمومی-مفهوم ارزش دفتری
کدام یک از مفاهیم زیر درخصوص ارزش دفتری صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/7/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/28
تعداد شرکت کنندگان: 5232
مسابقه جسورانه
9612033 - تخصصی-محاسبه ارزش دفتری
با توجه به اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)، ارزش دفتری هر سهم شرکت سرمایه گذاری شفا دارو کدام است...
100 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/12/20 ساعت 14:0