{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
9409044 - عمومی-نرم افزار معاملات بر خط آسا
پس از فروش سهام در چند روز پیاپی، مبلغ قابل برداشت از محل حساب نزد کارگزار را در روزهای مختلف چگونه میتوان یافت؟ راهنمای نسخه وب نرم افزار م...
75 امتیاز
طراح سوال: میثاق احمدی
مهلت پاسخ: 1394/9/29 ساعت 16:0
تاریخ انتشار: 1394/9/28
تعداد شرکت کنندگان: 701
مسابقه جسورانه
9409042 - عمومی-اخبار بازار سرمایه
مدیر سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان در گفتگو با همفکران، زیان این شرکت را چه مقدار اعلام کرد؟ تنها راه جبران این زیان، کدامیک از عوامل زیر...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1394/9/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/25
تعداد شرکت کنندگان: 599
مسابقه جسورانه
9409041 - پیشبینی-پیش بینی قیمت پایانی نماد خدیزل
قیمت پایانی سهام شرکت بهمن دیزل (خدیزل)در پایان روز معاملاتی چهارشنبهدوم دی ماه چقدر خواهد بود ؟(قیمتها به ریال است.)
150 امتیاز
طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا
مهلت پاسخ: 1394/9/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/25
تعداد شرکت کنندگان: 736
مسابقه جسورانه
9409040 - عمومی-مدارک مورد نیاز برای فروش وکالتی سهام
مدارک مورد نیاز برای فروش سهام بهصورت وکالتی چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سمیرا جم
مهلت پاسخ: 1394/9/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/25
تعداد شرکت کنندگان: 599
مسابقه جسورانه
9409039 - تخصصی-نرم افزار معاملات بر خط آسا
در صورتیکه بخواهیم 100000 سهم کتوکا را فقط با یکبار ارسال سفارش خریداری نماییم، چطور میتوانیم این کار را در سامانه معاملات بر خط آسا انجام د...
100 امتیاز
طراح سوال: میثاق احمدی
مهلت پاسخ: 1394/9/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/25
تعداد شرکت کنندگان: 556
مسابقه جسورانه
9409038 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه، از شرایط قابل پذیرش بودن گواهیهای سپرده سرمایهگذاری در بازار ابزارهای مالی نوین نیست؟ آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1394/9/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/24
تعداد شرکت کنندگان: 678
مسابقه جسورانه
9409037 - عمومی-اصلاح دارایی‌ها در نرم افزار معاملات بر خط آسا
اصلاح داراییها (افزایش یا کاهش در داراییها) به کدام روش امکانپذیر است؟ مزایای نرم افزار معاملات برخط (آنلاین) آسا
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1394/9/25 ساعت 16:0
تاریخ انتشار: 1394/9/24
تعداد شرکت کنندگان: 679
مسابقه جسورانه
9409036 - عمومی-آشنایی با بازار سرمایه
کدامیک از اوراق بهادار زیر امکان معامله در بازار سوم را ندارند؟ آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1394/9/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/23
تعداد شرکت کنندگان: 682
مسابقه جسورانه
9409035 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حسابرس صندوق توسط کدام یک از نهادهای صندوق انتخاب میشود؟ این نهاد چه نوع نقشی دارد؟ صندوقهای سرمایهگذاری: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1394/9/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/23
تعداد شرکت کنندگان: 709
مسابقه جسورانه
9409034 - عمومی-نهاد تصویب کننده محاسبه سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
محاسبه سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس مصوبه چه نهادی انجام میشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: محسن مجرد علائی
مهلت پاسخ: 1394/9/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/9/22
تعداد شرکت کنندگان: 608