{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1399/7/19 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9907033
مهلت پاسخ: 1399/7/20 - تا ساعت 17:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بهساز كاشانه تهران
سوال :

قیمت پایانی بهساز كاشانه تهران با ثبهساز در پایان معاملات روز چهارشنبه 23 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2382637
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بهساز كاشانه تهران
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2382637
سوال :

قیمت پایانی بهساز كاشانه تهران با ثبهساز در پایان معاملات روز چهارشنبه 23 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 3139 تا 3689
پاسخ صحیح:
از 3139 تا 3689
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342 38.17 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342 23.33 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791 2.05 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240 2.73 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689 15.64 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139 81.35 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بهساز كاشانه تهران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2382637
سوال :

قیمت پایانی بهساز كاشانه تهران با ثبهساز در پایان معاملات روز چهارشنبه 23 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 3139 تا 3689
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 3139 تا 3689
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342 38.17 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342 38.17 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342 38.17
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342 23.33 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342 23.33 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342 23.33
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791 2.05 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791 2.05 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791 2.05
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240 2.73 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240 2.73 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240 2.73
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689 15.64 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689 15.64 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689 15.64
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139 81.35 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139 81.35 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139 81.35
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بهساز كاشانه تهران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2382637
سوال :

قیمت پایانی بهساز كاشانه تهران با ثبهساز در پایان معاملات روز چهارشنبه 23 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما صحیح است
از 3139 تا 3689
پاسخ شما صحیح است
از 3139 تا 3689
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342 38.17 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5342 0
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342 23.33 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4792 تا 5342 0
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791 2.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4241 تا 4791 0
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240 2.73 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 3690 تا 4240 0
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689 15.64 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 3139 تا 3689 0
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139 81.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 3139 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}