{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1399/5/8 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9905014
مهلت پاسخ: 1399/5/9 - تا ساعت 17:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

براساس قانون تجارت، شرکت ها حداکثر چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی باید سود نقدی را بپردازند؟

 

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده چیست و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 5 ماه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 5 ماه
گزینه {{1+1}}: 7 ماه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 7 ماه
گزینه {{2+1}}: 8 ماه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 8 ماه
گزینه {{3+1}}: 10 ماه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 10 ماه
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

براساس قانون تجارت، شرکت ها حداکثر چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی باید سود نقدی را بپردازند؟

 

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده چیست و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
8 ماه
پاسخ صحیح:
8 ماه
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 5 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 10 ماه 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

براساس قانون تجارت، شرکت ها حداکثر چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی باید سود نقدی را بپردازند؟

 

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده چیست و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
8 ماه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
8 ماه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 5 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 5 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 5 ماه 0
گزینه {{1+1}}: 7 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 7 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7 ماه 0
گزینه {{2+1}}: 8 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 8 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8 ماه 0
گزینه {{3+1}}: 10 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 10 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 10 ماه 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

براساس قانون تجارت، شرکت ها حداکثر چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی باید سود نقدی را بپردازند؟

 

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده چیست و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
8 ماه
پاسخ شما صحیح است
8 ماه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 5 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 5 ماه 0
گزینه {{1+1}}: 7 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7 ماه 0
گزینه {{2+1}}: 8 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8 ماه 0
گزینه {{3+1}}: 10 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 10 ماه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}