{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1399/3/18 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9903027
مهلت پاسخ: 1399/3/19 - تا ساعت 17:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر، در تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه کدام یک از موارد زیر مورد تاکید بوده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر، در تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه کدام یک از موارد زیر مورد تاکید بوده است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
پاسخ صحیح:
افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر، در تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه کدام یک از موارد زیر مورد تاکید بوده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن 0
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن 0
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن 0
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر، در تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه کدام یک از موارد زیر مورد تاکید بوده است؟

پاسخ شما صحیح است
افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
پاسخ شما صحیح است
افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن 0
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن 0
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن 0
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}