{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1399/3/6 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9903005
مهلت پاسخ: 1399/3/7 - تا ساعت 17:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

درآمد حاصل از مضاربه‌های اعطایی کدام یک از بانک‌های زیر در فروردین ماه بیشتر از بقیه بوده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وتجارت پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وتجارت
گزینه {{1+1}}: ونوین پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ونوین
گزینه {{2+1}}: وبصادر پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وبصادر
گزینه {{3+1}}: وبملت پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وبملت
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درآمد حاصل از مضاربه‌های اعطایی کدام یک از بانک‌های زیر در فروردین ماه بیشتر از بقیه بوده است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
وبصادر
پاسخ صحیح:
وبصادر
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: وتجارت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ونوین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وبصادر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وبملت 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درآمد حاصل از مضاربه‌های اعطایی کدام یک از بانک‌های زیر در فروردین ماه بیشتر از بقیه بوده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وبصادر
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وبصادر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وتجارت 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وتجارت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وتجارت 0
گزینه {{1+1}}: ونوین 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ونوین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ونوین 0
گزینه {{2+1}}: وبصادر 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وبصادر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وبصادر 0
گزینه {{3+1}}: وبملت 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وبملت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وبملت 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درآمد حاصل از مضاربه‌های اعطایی کدام یک از بانک‌های زیر در فروردین ماه بیشتر از بقیه بوده است؟

پاسخ شما صحیح است
وبصادر
پاسخ شما صحیح است
وبصادر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وتجارت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وتجارت 0
گزینه {{1+1}}: ونوین 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ونوین 0
گزینه {{2+1}}: وبصادر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وبصادر 0
گزینه {{3+1}}: وبملت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وبملت 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}