{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1399/1/19 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9901018
مهلت پاسخ: 1399/1/20 - تا ساعت 17:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به بهره برداری از پروژه یخچال فریزر SKD شرکت مادیران، با استناد به افشای اطلاعات این شرکت در تاریخ 17 اسفند 98، چند درصد از کل فروش پیش بینی شده سال مالی 1399 از محل فروش یخچال فریزر در نظر گرفته شده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 5 درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 5 درصد
گزینه {{1+1}}: 10 درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10 درصد
گزینه {{2+1}}: 15 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 15 درصد
گزینه {{3+1}}: 20 درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 20 درصد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به بهره برداری از پروژه یخچال فریزر SKD شرکت مادیران، با استناد به افشای اطلاعات این شرکت در تاریخ 17 اسفند 98، چند درصد از کل فروش پیش بینی شده سال مالی 1399 از محل فروش یخچال فریزر در نظر گرفته شده است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
15 درصد
پاسخ صحیح:
15 درصد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 15 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20 درصد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به بهره برداری از پروژه یخچال فریزر SKD شرکت مادیران، با استناد به افشای اطلاعات این شرکت در تاریخ 17 اسفند 98، چند درصد از کل فروش پیش بینی شده سال مالی 1399 از محل فروش یخچال فریزر در نظر گرفته شده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
15 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
15 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 5 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 5 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 10 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 15 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 15 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 15 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 20 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 20 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20 درصد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به بهره برداری از پروژه یخچال فریزر SKD شرکت مادیران، با استناد به افشای اطلاعات این شرکت در تاریخ 17 اسفند 98، چند درصد از کل فروش پیش بینی شده سال مالی 1399 از محل فروش یخچال فریزر در نظر گرفته شده است؟

پاسخ شما صحیح است
15 درصد
پاسخ شما صحیح است
15 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 5 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 5 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 10 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 15 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 15 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 20 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20 درصد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}