{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/12/7 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9812015
مهلت پاسخ: 1398/12/10 - تا ساعت 17:00
700 امتیاز
این سوال لغو شده است.

💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
سوال :

کدام جمله در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "شش نکته مهم برای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است.
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است.
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است .
گزینه {{3+1}}: همه موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد
💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "شش نکته مهم برای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است .
پاسخ صحیح:
اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است .
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "شش نکته مهم برای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است .
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است .
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. 0
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است. 0
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
این سوال لغو شده است.

💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "شش نکته مهم برای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است .
پاسخ شما صحیح است
اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است .
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: . ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبد دارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. 0
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است. 0
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشد رفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}