{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/11/30 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9811057
مهلت پاسخ: 1398/12/3 - تا ساعت 17:00
500 امتیاز
این سوال لغو شده است.

💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
سوال :

کدام جمله در معاملات اختیار معامله صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "اختیار معامله چیست و چه کاربردهایی دارد؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود.
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود.
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود.
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند.
💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در معاملات اختیار معامله صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "اختیار معامله چیست و چه کاربردهایی دارد؟" مراجعه کنید.)

پاسخ صحیح:
سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند.
پاسخ صحیح:
سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند. 0 پاسخ صحیح
💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در معاملات اختیار معامله صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "اختیار معامله چیست و چه کاربردهایی دارد؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند. 0
این سوال لغو شده است.

💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در معاملات اختیار معامله صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "اختیار معامله چیست و چه کاربردهایی دارد؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند.
پاسخ شما صحیح است
سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود خریداران اختیار معامله محدود است و میزان زیان را می‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود خریداران اختیار معامله نا محدود است و میزان زیان را نمی‌توان در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت نمود. 0
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود خریداران اختیار معامله نامحدود است و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده اند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}