{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/11/16 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9811031
مهلت پاسخ: 1398/11/17 - تا ساعت 17:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

مطابق با صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده گروه اقتصادی کرمان خودرو، بهای تمام شده ناشی از خرید سهام پاکدیس، چند درصد از كل بهاي تمام شده سهام تحصیل شده (پذیرفته شده در بورس) در این مدت را تشکیل میدهد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 8 درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 8 درصد
گزینه {{1+1}}: 11درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 11درصد
گزینه {{2+1}}: 5 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5 درصد
گزینه {{3+1}}: 16درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 16درصد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مطابق با صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده گروه اقتصادی کرمان خودرو، بهای تمام شده ناشی از خرید سهام پاکدیس، چند درصد از كل بهاي تمام شده سهام تحصیل شده (پذیرفته شده در بورس) در این مدت را تشکیل میدهد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
5 درصد
پاسخ صحیح:
5 درصد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 8 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 11درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 16درصد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مطابق با صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده گروه اقتصادی کرمان خودرو، بهای تمام شده ناشی از خرید سهام پاکدیس، چند درصد از كل بهاي تمام شده سهام تحصیل شده (پذیرفته شده در بورس) در این مدت را تشکیل میدهد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
5 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
5 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 8 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 8 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 8 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 11درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 11درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 11درصد 0
گزینه {{2+1}}: 5 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 16درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 16درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 16درصد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مطابق با صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده گروه اقتصادی کرمان خودرو، بهای تمام شده ناشی از خرید سهام پاکدیس، چند درصد از كل بهاي تمام شده سهام تحصیل شده (پذیرفته شده در بورس) در این مدت را تشکیل میدهد؟

پاسخ شما صحیح است
5 درصد
پاسخ شما صحیح است
5 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 8 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 8 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 11درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 11درصد 0
گزینه {{2+1}}: 5 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 16درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 16درصد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}