{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/10/7 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9810019
مهلت پاسخ: 1398/10/8 - تا ساعت 17:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت
سوال :

قیمت پایانی سهام كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت با نماد زكشت در پایان معاملات روز چهارشنبه 11 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 65
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 845148
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498
پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 65
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 845148
سوال :

قیمت پایانی سهام كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت با نماد زكشت در پایان معاملات روز چهارشنبه 11 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 38300 تا 40200
پاسخ صحیح:
از 38300 تا 40200
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101 2.20 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101 3.78 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200 5.41 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299 18.44 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398 36.72 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498 70.52 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 65
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 845148
سوال :

قیمت پایانی سهام كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت با نماد زكشت در پایان معاملات روز چهارشنبه 11 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 38300 تا 40200
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 38300 تا 40200
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101 2.20 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101 2.20 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101 2.20
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101 3.78 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101 3.78 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101 3.78
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200 5.41 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200 5.41 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200 5.41
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299 18.44 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299 18.44 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299 18.44
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398 36.72 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398 36.72 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398 36.72
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498 70.52 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498 70.52 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498 70.52
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 65
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 845148
سوال :

قیمت پایانی سهام كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت با نماد زكشت در پایان معاملات روز چهارشنبه 11 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

پاسخ شما صحیح است
از 38300 تا 40200
پاسخ شما صحیح است
از 38300 تا 40200
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101 2.20 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 42101 0
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101 3.78 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 40201 تا 42101 0
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200 5.41 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 38300 تا 40200 0
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299 18.44 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 36399 تا 38299 0
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398 36.72 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 34498 تا 36398 0
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498 70.52 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین از 34498 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}