{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/9/30 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9809057
مهلت پاسخ: 1398/10/1 - تا ساعت 17:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری بازرگانی و تولیدی مرجان
سوال :

قیمت پایانی سهام بازرگاني و توليدي مرجان كار‌‌‌ ‌با نماد كمرجان در پایان معاملات روز چهار‌شنبه 4 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 684015
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898
پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری بازرگانی و تولیدی مرجان
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 684015
سوال :

قیمت پایانی سهام بازرگاني و توليدي مرجان كار‌‌‌ ‌با نماد كمرجان در پایان معاملات روز چهار‌شنبه 4 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 22500 تا 24300
پاسخ صحیح:
از 22500 تا 24300
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101 6.13 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101 2.75 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300 3.15 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499 9.86 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698 26.88 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898 57.89 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری بازرگانی و تولیدی مرجان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 684015
سوال :

قیمت پایانی سهام بازرگاني و توليدي مرجان كار‌‌‌ ‌با نماد كمرجان در پایان معاملات روز چهار‌شنبه 4 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 22500 تا 24300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 22500 تا 24300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101 6.13 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101 6.13 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101 6.13
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101 2.75 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101 2.75 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101 2.75
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300 3.15 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300 3.15 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300 3.15
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499 9.86 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499 9.86 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499 9.86
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698 26.88 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698 26.88 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698 26.88
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898 57.89 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898 57.89 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898 57.89
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری بازرگانی و تولیدی مرجان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 684015
سوال :

قیمت پایانی سهام بازرگاني و توليدي مرجان كار‌‌‌ ‌با نماد كمرجان در پایان معاملات روز چهار‌شنبه 4 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما صحیح است
از 22500 تا 24300
پاسخ شما صحیح است
از 22500 تا 24300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101 6.13 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 26101 0
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101 2.75 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 24301 تا 26101 0
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300 3.15 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 22500 تا 24300 0
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499 9.86 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 20699 تا 22499 0
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698 26.88 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 18898 تا 20698 0
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898 57.89 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 18898 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}