{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/9/6 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9809014
مهلت پاسخ: 1398/9/9 - تا ساعت 17:00
1000 امتیاز
این سوال لغو شده است.

🎥 تورنوفیلم
سوال :

کدام گزینه از مزایای روش ارزش جایگزینی برای تعیین قیمت سهام است؟

(برای پیدا کردن جواب، به ویدئو ارزش جایگزینی مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها
🎥 تورنوفیلم
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از مزایای روش ارزش جایگزینی برای تعیین قیمت سهام است؟

(برای پیدا کردن جواب، به ویدئو ارزش جایگزینی مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها
پاسخ صحیح:
ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها 0 پاسخ صحیح
🎥 تورنوفیلم
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از مزایای روش ارزش جایگزینی برای تعیین قیمت سهام است؟

(برای پیدا کردن جواب، به ویدئو ارزش جایگزینی مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود 0
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها 0
این سوال لغو شده است.

🎥 تورنوفیلم
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از مزایای روش ارزش جایگزینی برای تعیین قیمت سهام است؟

(برای پیدا کردن جواب، به ویدئو ارزش جایگزینی مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها
پاسخ شما صحیح است
ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود 0
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایجاد تفاوت بین سود عملیاتی و سود حاصل از نگهداری دارایی ها - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - محاسبه ارزش روز دارایی ها 0
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عدم ارزش گذاری برای دارایی های نامشهود - بالا بودن هزینه و مشکلات قیمت گذاری در صورت تغییر فناوری ها 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}