{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/8/8 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9808014
مهلت پاسخ: 1398/8/11 - تا ساعت 17:00
850 امتیاز
این سوال لغو شده است.

🎥 تورنوفیلم
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد RSI درست نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به ویدیو اندیکاتور RSI مراجعه فرمایید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است
🎥 تورنوفیلم
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد RSI درست نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به ویدیو اندیکاتور RSI مراجعه فرمایید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است
پاسخ صحیح:
سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است 0 پاسخ صحیح
🎥 تورنوفیلم
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد RSI درست نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به ویدیو اندیکاتور RSI مراجعه فرمایید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است 0
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است 0
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است 0
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است 0
این سوال لغو شده است.

🎥 تورنوفیلم
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد RSI درست نیست؟

(برای پیدا کردن جواب به ویدیو اندیکاتور RSI مراجعه فرمایید.)

پاسخ شما صحیح است
سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است
پاسخ شما صحیح است
سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از خانواده اوسیلاتورها است 0
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاخص قدرت نسبی است 0
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سطح نوسان آن بین 0 تا 100 است 0
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سطح 30 نشان از اشباع خرید و سطح 70 نشان از اشباع فروش است 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}