{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/7/29 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9807057
مهلت پاسخ: 1398/7/30 - تا ساعت 17:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر از سهامداران نفت سپاهان نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر از سهامداران نفت سپاهان نیست؟

پاسخ صحیح:
سازمان تامین اجتماعی
پاسخ صحیح:
سازمان تامین اجتماعی
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر از سهامداران نفت سپاهان نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سازمان تامین اجتماعی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سازمان تامین اجتماعی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند 0
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی 0
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین 0
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر از سهامداران نفت سپاهان نیست؟

پاسخ شما صحیح است
سازمان تامین اجتماعی
پاسخ شما صحیح است
سازمان تامین اجتماعی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت پتروشیمی شازند 0
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سازمان تامین اجتماعی 0
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بانک کارآفرین 0
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گروه پتروشیمی تابان فردا 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}