{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/6/23 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9806042
مهلت پاسخ: 1398/6/24 - تا ساعت 17:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

تعریف زیر مربوط به چه شاخصی است؟

"حرکت‌های قیمتی سهام معامله شده در بازار در اثر مکانیزم عرضه و تقاضا"

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی
گزینه {{3+1}}: همه موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به چه شاخصی است؟

"حرکت‌های قیمتی سهام معامله شده در بازار در اثر مکانیزم عرضه و تقاضا"

پاسخ صحیح:
شاخص قیمت
پاسخ صحیح:
شاخص قیمت
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به چه شاخصی است؟

"حرکت‌های قیمتی سهام معامله شده در بازار در اثر مکانیزم عرضه و تقاضا"

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شاخص قیمت
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شاخص قیمت
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت 0
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت 0
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به چه شاخصی است؟

"حرکت‌های قیمتی سهام معامله شده در بازار در اثر مکانیزم عرضه و تقاضا"

پاسخ شما صحیح است
شاخص قیمت
پاسخ شما صحیح است
شاخص قیمت
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شاخص بازده نقدی و قیمت 0
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاخص قیمت 0
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص بازده نقدی 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}