{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/5/12 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9805026
مهلت پاسخ: 1398/5/13 - تا ساعت 09:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 مرداد 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: رمپنا پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: رمپنا
گزینه {{1+1}}: فاراک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فاراک
گزینه {{2+1}}: بترانس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بترانس
گزینه {{3+1}}: دانا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دانا
گزینه {{4+1}}: هیچکدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام
مسابقات ویژه تورنمنت
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 مرداد 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بترانس
پاسخ صحیح:
بترانس
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: رمپنا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فاراک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بترانس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دانا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 مرداد 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بترانس
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بترانس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: رمپنا 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: رمپنا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: رمپنا 0
گزینه {{1+1}}: فاراک 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فاراک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فاراک 0
گزینه {{2+1}}: بترانس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بترانس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بترانس 0
گزینه {{3+1}}: دانا 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دانا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دانا 0
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 مرداد 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
بترانس
پاسخ شما صحیح است
بترانس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: رمپنا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: رمپنا 0
گزینه {{1+1}}: فاراک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فاراک 0
گزینه {{2+1}}: بترانس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بترانس 0
گزینه {{3+1}}: دانا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دانا 0
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}