{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/4/29 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9804057
مهلت پاسخ: 1398/4/30 - تا ساعت 09:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 31 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: پلاسک پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پلاسک
گزینه {{1+1}}: شاراک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شاراک
گزینه {{2+1}}: مداران پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مداران
گزینه {{3+1}}: پترول پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پترول
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 31 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
مداران
پاسخ صحیح:
مداران
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: پلاسک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاراک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مداران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پترول 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 31 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مداران
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مداران
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پلاسک 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پلاسک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پلاسک 0
گزینه {{1+1}}: شاراک 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شاراک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاراک 0
گزینه {{2+1}}: مداران 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مداران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مداران 0
گزینه {{3+1}}: پترول 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پترول 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پترول 0
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 31 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
مداران
پاسخ شما صحیح است
مداران
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پلاسک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پلاسک 0
گزینه {{1+1}}: شاراک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شاراک 0
گزینه {{2+1}}: مداران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مداران 0
گزینه {{3+1}}: پترول 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پترول 0
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}