{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/4/24 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9804048
مهلت پاسخ: 1398/4/25 - تا ساعت 09:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 26 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بکهنوج پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بکهنوج
گزینه {{1+1}}: دبالک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دبالک
گزینه {{2+1}}: حریل پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حریل
گزینه {{3+1}}: کتوکا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کتوکا
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 26 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
دبالک
پاسخ صحیح:
دبالک
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بکهنوج 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دبالک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حریل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کتوکا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 26 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دبالک
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دبالک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بکهنوج 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بکهنوج 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بکهنوج 0
گزینه {{1+1}}: دبالک 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دبالک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دبالک 0
گزینه {{2+1}}: حریل 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حریل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حریل 0
گزینه {{3+1}}: کتوکا 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کتوکا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کتوکا 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 26 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
دبالک
پاسخ شما صحیح است
دبالک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بکهنوج 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بکهنوج 0
گزینه {{1+1}}: دبالک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دبالک 0
گزینه {{2+1}}: حریل 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حریل 0
گزینه {{3+1}}: کتوکا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کتوکا 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}