{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/4/22 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9804043
مهلت پاسخ: 1398/4/23 - تا ساعت 21:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 24 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کچاد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کچاد
گزینه {{1+1}}: خرینگ پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خرینگ
گزینه {{2+1}}: سبزوا پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سبزوا
گزینه {{3+1}}: چکاپا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: چکاپا
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 24 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
خرینگ
پاسخ صحیح:
خرینگ
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: کچاد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خرینگ 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سبزوا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: چکاپا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 24 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خرینگ
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خرینگ
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کچاد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کچاد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کچاد 0
گزینه {{1+1}}: خرینگ 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خرینگ 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خرینگ 0
گزینه {{2+1}}: سبزوا 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سبزوا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سبزوا 0
گزینه {{3+1}}: چکاپا 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: چکاپا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: چکاپا 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 24 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
خرینگ
پاسخ شما صحیح است
خرینگ
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کچاد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کچاد 0
گزینه {{1+1}}: خرینگ 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خرینگ 0
گزینه {{2+1}}: سبزوا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سبزوا 0
گزینه {{3+1}}: چکاپا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: چکاپا 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}