{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/4/17 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9804035
مهلت پاسخ: 1398/4/18 - تا ساعت 09:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 19 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: غشهداب پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: غشهداب
گزینه {{1+1}}: قاسم پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قاسم
گزینه {{2+1}}: میدکو پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: میدکو
گزینه {{3+1}}: دتولید پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دتولید
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 19 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
قاسم
پاسخ صحیح:
قاسم
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: غشهداب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قاسم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میدکو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دتولید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 19 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قاسم
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قاسم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: غشهداب 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: غشهداب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: غشهداب 0
گزینه {{1+1}}: قاسم 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قاسم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قاسم 0
گزینه {{2+1}}: میدکو 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: میدکو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میدکو 0
گزینه {{3+1}}: دتولید 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دتولید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دتولید 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 19 تیر 98 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
قاسم
پاسخ شما صحیح است
قاسم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: غشهداب 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: غشهداب 0
گزینه {{1+1}}: قاسم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قاسم 0
گزینه {{2+1}}: میدکو 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میدکو 0
گزینه {{3+1}}: دتولید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دتولید 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}