{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/4/15 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9804030
مهلت پاسخ: 1398/4/16 - تا ساعت 09:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 17 تیر 98 بیشترین کاهش قیمت را بر اساس قیمت پایانی خواهد داشت؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: خپارس پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خپارس
گزینه {{1+1}}: کرمان پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کرمان
گزینه {{2+1}}: فلوله پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فلوله
گزینه {{3+1}}: مادیرا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مادیرا
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 17 تیر 98 بیشترین کاهش قیمت را بر اساس قیمت پایانی خواهد داشت؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
کرمان
پاسخ صحیح:
کرمان
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: خپارس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کرمان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فلوله 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مادیرا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 17 تیر 98 بیشترین کاهش قیمت را بر اساس قیمت پایانی خواهد داشت؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کرمان
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کرمان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خپارس 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خپارس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خپارس 0
گزینه {{1+1}}: کرمان 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کرمان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کرمان 0
گزینه {{2+1}}: فلوله 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فلوله 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فلوله 0
گزینه {{3+1}}: مادیرا 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مادیرا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مادیرا 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پایان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 17 تیر 98 بیشترین کاهش قیمت را بر اساس قیمت پایانی خواهد داشت؟

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب است باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
کرمان
پاسخ شما صحیح است
کرمان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خپارس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خپارس 0
گزینه {{1+1}}: کرمان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کرمان 0
گزینه {{2+1}}: فلوله 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فلوله 0
گزینه {{3+1}}: مادیرا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مادیرا 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}