{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/3/21 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9803030
مهلت پاسخ: 1398/3/22 - تا ساعت 17:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در تاریخ 15 خرداد، شرکت سرمایه‌گذاری سپه در کدام‌یک از شرکت‌های زیر تعداد سهام بیشتری در اختیار داشته است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در تاریخ 15 خرداد، شرکت سرمایه‌گذاری سپه در کدام‌یک از شرکت‌های زیر تعداد سهام بیشتری در اختیار داشته است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سیمان داراب
پاسخ صحیح:
سیمان داراب
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

در تاریخ مذکور، شرکت سرمایه‌گذاری سپه تعداد ۱۷۵.۲۸۴ میلیون سهم از سهام سیمان داراب را در اختیار داشته است که نسبت به سایر گزینه‌ها بیشتر است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در تاریخ 15 خرداد، شرکت سرمایه‌گذاری سپه در کدام‌یک از شرکت‌های زیر تعداد سهام بیشتری در اختیار داشته است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سیمان داراب
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سیمان داراب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید 0
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب 0
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس 0
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر 0
پاسخ تشریحی :

در تاریخ مذکور، شرکت سرمایه‌گذاری سپه تعداد ۱۷۵.۲۸۴ میلیون سهم از سهام سیمان داراب را در اختیار داشته است که نسبت به سایر گزینه‌ها بیشتر است.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در تاریخ 15 خرداد، شرکت سرمایه‌گذاری سپه در کدام‌یک از شرکت‌های زیر تعداد سهام بیشتری در اختیار داشته است؟

پاسخ شما صحیح است
سیمان داراب
پاسخ شما صحیح است
سیمان داراب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تامین سرمایه امید 0
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سیمان داراب 0
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پتروشیمی پردیس 0
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صنعتی بهشهر 0
پاسخ تشریحی :

در تاریخ مذکور، شرکت سرمایه‌گذاری سپه تعداد ۱۷۵.۲۸۴ میلیون سهم از سهام سیمان داراب را در اختیار داشته است که نسبت به سایر گزینه‌ها بیشتر است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}