{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/2/9 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9802015
مهلت پاسخ: 1398/2/10 - تا ساعت 17:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام مورد در رابطه با سود انباشته یک شرکت صحیح است؟ 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود.
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود.
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود.
گزینه {{3+1}}: همه موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در رابطه با سود انباشته یک شرکت صحیح است؟ 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

شرکت ها سود انباشته را به سه طریق می توانند از استفاده کنند: 

1- در حساب شرکت نگهداری کنند

2- افزایش سرمایه  از محل سود انباشته دهند

3- در قالب سود نقدی در مجمع عادی سالیانه بین سهامداران تقسیم کنند 

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در رابطه با سود انباشته یک شرکت صحیح است؟ 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود. 0
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود. 0
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
پاسخ تشریحی :

شرکت ها سود انباشته را به سه طریق می توانند از استفاده کنند: 

1- در حساب شرکت نگهداری کنند

2- افزایش سرمایه  از محل سود انباشته دهند

3- در قالب سود نقدی در مجمع عادی سالیانه بین سهامداران تقسیم کنند 

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در رابطه با سود انباشته یک شرکت صحیح است؟ 

پاسخ شما صحیح است
همه موارد
پاسخ شما صحیح است
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق میشود. 0
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به صورت سود سهام به سهام داران پرداخت میشود. 0
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت میشود. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
پاسخ تشریحی :

شرکت ها سود انباشته را به سه طریق می توانند از استفاده کنند: 

1- در حساب شرکت نگهداری کنند

2- افزایش سرمایه  از محل سود انباشته دهند

3- در قالب سود نقدی در مجمع عادی سالیانه بین سهامداران تقسیم کنند 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}