{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/2/8 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9802013
مهلت پاسخ: 1398/2/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حق تقدم خرید سهام صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حق تقدم خرید سهام صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد
پاسخ صحیح:
واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حق تقدم خرید سهام صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود 0
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند 0
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد 0
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حق تقدم خرید سهام صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد
پاسخ شما صحیح است
واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قبل از این که سهام به سهامداران بیرونی عرضه شود ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود 0
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام جدید را با قیمتی پایین تر از قیمت موجود بخرند 0
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واگذاری حق تقدم سهام موجب میشود هزینه توزیع سهام به دلیل تضمین فروش اوراق افزایش یابد 0
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهامداران فعلی می توانند حق تقدم سهام خود را اعمال کنند یا آن را بفروشند 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}