{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/2/4 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9802005
مهلت پاسخ: 1398/2/5 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

در محاسبه تولید خالص ملی، کدام‌یک از اقلام زیر نباید منظور شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در محاسبه تولید خالص ملی، کدام‌یک از اقلام زیر نباید منظور شود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
دریافت هدیه از خارجیان
پاسخ صحیح:
دریافت هدیه از خارجیان
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

منبع: کتاب نمونه سوالات آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

گرد آورنده: اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در محاسبه تولید خالص ملی، کدام‌یک از اقلام زیر نباید منظور شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دریافت هدیه از خارجیان
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دریافت هدیه از خارجیان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان 0
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم 0
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن 0
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای 0
پاسخ تشریحی :

منبع: کتاب نمونه سوالات آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

گرد آورنده: اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار

این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در محاسبه تولید خالص ملی، کدام‌یک از اقلام زیر نباید منظور شود؟

پاسخ شما صحیح است
دریافت هدیه از خارجیان
پاسخ شما صحیح است
دریافت هدیه از خارجیان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دریافت هدیه از خارجیان 0
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درآمد سالیانه استفاده از یک ماشین دست دوم 0
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش تولید ایرانی‌ها در ژاپن 0
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تولید کالاهای سرمایه‌ای 0
پاسخ تشریحی :

منبع: کتاب نمونه سوالات آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

گرد آورنده: اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}