{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1398/1/20 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 9801021
مهلت پاسخ: 1398/1/21 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از مباحث زیر در حوزه اقتصاد کلان است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تولید در کارخانه های بزرگ پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تولید در کارخانه های بزرگ
گزینه {{1+1}}: تعیین قیمت ماشین الات راه سازی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تعیین قیمت ماشین الات راه سازی
گزینه {{2+1}}: بررسی بیکاری در کشور پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بررسی بیکاری در کشور
گزینه {{3+1}}: گزینه 1 و 2 پاسخ شما