{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/12/7 طراح سوال: مجتبی گلخواه کد سوال: 9712013
مهلت پاسخ: 1397/12/8 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزایای سیستم سپرده گذاری مرکزی برای سرمایه گذاران نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزایای سیستم سپرده گذاری مرکزی برای سرمایه گذاران نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بهبود مدیریت اطلاعات
پاسخ صحیح:
بهبود مدیریت اطلاعات
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزایای سیستم سپرده گذاری مرکزی برای سرمایه گذاران نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بهبود مدیریت اطلاعات
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بهبود مدیریت اطلاعات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار 0
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت 0
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه 0
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزایای سیستم سپرده گذاری مرکزی برای سرمایه گذاران نیست؟

پاسخ شما صحیح است
بهبود مدیریت اطلاعات
پاسخ شما صحیح است
بهبود مدیریت اطلاعات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حذف ریسک جعل ، مفقود شدن و از بین رفتن اوراق بهادار 0
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم نیاز به ارسال گواهی ها برای ثبت 0
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: صرفه جویی در زمان و هزینه 0
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بهبود مدیریت اطلاعات 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}