{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/12/1 طراح سوال: سید شاهرخ نوری کد سوال: 9712002
مهلت پاسخ: 1397/12/2 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

همه موارد زیر به جز گزینه ..... جز ابزارهای غیر مستقیم سیاست‌های پولی در ایران هستند.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

همه موارد زیر به جز گزینه ..... جز ابزارهای غیر مستقیم سیاست‌های پولی در ایران هستند.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
کنترل نرخ‌های سود بانکی
پاسخ صحیح:
کنترل نرخ‌های سود بانکی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

همه موارد زیر به جز گزینه ..... جز ابزارهای غیر مستقیم سیاست‌های پولی در ایران هستند.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کنترل نرخ‌های سود بانکی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کنترل نرخ‌های سود بانکی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی 0
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی 0
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی 0
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

همه موارد زیر به جز گزینه ..... جز ابزارهای غیر مستقیم سیاست‌های پولی در ایران هستند.

پاسخ شما صحیح است
کنترل نرخ‌های سود بانکی
پاسخ شما صحیح است
کنترل نرخ‌های سود بانکی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نسبت سپرده قانونی 0
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت بانک مرکزی 0
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کنترل نرخ‌های سود بانکی 0
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}