{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/11/10 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9711026
مهلت پاسخ: 1397/11/11 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

شرکت مهرکام پارس زیر مجموعه کدام یک از نماد های زیر است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: خزامیا پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خزامیا
گزینه {{1+1}}: خودرو پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خودرو
گزینه {{2+1}}: خساپا پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: خساپا
گزینه {{3+1}}: خبهمن پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: خبهمن
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکت مهرکام پارس زیر مجموعه کدام یک از نماد های زیر است؟

پاسخ صحیح:
خودرو
پاسخ صحیح:
خودرو
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خزامیا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خودرو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: خساپا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خبهمن 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکت مهرکام پارس زیر مجموعه کدام یک از نماد های زیر است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خودرو
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خودرو
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خزامیا 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خزامیا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خزامیا 0
گزینه {{1+1}}: خودرو 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خودرو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خودرو 0
گزینه {{2+1}}: خساپا 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: خساپا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: خساپا 0
گزینه {{3+1}}: خبهمن 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: خبهمن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خبهمن 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکت مهرکام پارس زیر مجموعه کدام یک از نماد های زیر است؟

پاسخ شما صحیح است
خودرو
پاسخ شما صحیح است
خودرو
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خزامیا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خزامیا 0
گزینه {{1+1}}: خودرو 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خودرو 0
گزینه {{2+1}}: خساپا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: خساپا 0
گزینه {{3+1}}: خبهمن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خبهمن 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}