{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/11/9 طراح سوال: حق‌کردار کد سوال: 9711022
مهلت پاسخ: 1397/11/10 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سوال :

صندوق‌های با درآمد ثابت حداقل چند درصد از دارایی‌های خود را باید به اوراق بهادار کم ریسک ( مانند اوراق مشارکت و ... ) اختصاص دهند؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: %75 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: %75
گزینه {{1+1}}: %65 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: %65
گزینه {{2+1}}: %70 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: %70
گزینه {{3+1}}: %90 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: %90
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

صندوق‌های با درآمد ثابت حداقل چند درصد از دارایی‌های خود را باید به اوراق بهادار کم ریسک ( مانند اوراق مشارکت و ... ) اختصاص دهند؟

پاسخ صحیح:
%75
پاسخ صحیح: